Phát triển dịch vụ IOT cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Tổng quan về internet of things; Cấu trúc hướng dịch vụ cho ứng dụng IOT; Xây dựng ứng dụng IOT.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447