Phát triển dịch vụ IOT cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

xây dựng ứng dụng hướng dịch vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, thử nghiệm chương trình, đánh giá các kết quả đạt được và so sánh với mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447