Những đặc trưng cơ bản của truyền hình

Gồm 2 chương: 1. Những vấn đề chung về truyền hình; 2. Những đặc trưng cơ bản của truyền hình.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447