Nhận dạng tiếng Việt nói sử dụng bộ công cụ Kaldi

Bài viết cũng đánh giá chất lượng của hệ thống dựa trên việc đánh giá tỷ số WER của các mô hình âm học. Hệ thống đã cho ra kết quả vượt trội so với các bộ công cụ trước đó với tiếng Việt.