Nghiên cứu xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản nước lợ bằng hệ thống lọc sinh học có lớp đệm ngập nước1

Khảo sát đặc tính của nước thải nuôi trồng thủy sản nước lợ. Nghiên cứu chi tiết quá trình xử lý sinh học với bể phản ứng SAFB sử dụng vật liệu sợi acrylic... nhằm hướng đến phát triển sơ đồ xử lý đơn giản và hiệu quả nước thải nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, có thể áp dụng trong thực tế, góp phần hướng tới nuôi trồng thuỷ sản bền vững

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447