Nghiên cứu việc chuyển đổi mô hình Time - ER sang mô hình hướng đối tượng

Giới thiệu khái quát về cơ sở dữ liệu có yếu tố thời gian. Giứoi thiệu khái quát mô hình hướng đối tượng. Thiết kế mô hình hướng đối tượng có yếu tố thời gian từ mô hình Time - ER.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447