Nghiên cứu về cấu trúc đại số của lý thuyết ôtômat mờ

Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về lý thuyết tập con mờ, nửa mờ, máy hữu hạn và ôtômat hữu hạn. Trình bày về các máy hữu hạn mờ và đi sâu vào các nội dung: nửa nhóm của các máy hữu hạn mờ, quan hệ chấp nhận được và nửa nhóm biến đổi mờ, máy con của một máy hữu hạn mờ với các đặc tính truy tìm tính tách và tính liên thông, sự phân rã máy hữu hạn mờ, hệ con của những máy hữu hạn mờ và hệ con mạnh; hợp thành Descartes của các máy hữu hạn mờ