Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Triethoxyvinylsilan - MCM - 41 và khảo sát khả năng hấp thụ

Tổng hợp vật liệu vinyl-MCM-14 bằng phương pháp ngưng tụ trực tiếp giữa tetraethyl orthosilicate (TEOS) và TEVS; Biến tính vật liệu MCM-41 bằng TEVS theo phương pháp gián tiếp; Khảo sát khả năng hấp thụ của vật liệu vinyl-MCM-14 đối với phẩm nhuộn Astrazol Black AFDL (phẩm nhuộm cation), Dianix Black (phẩm nhuộm trung tính) và Remazol Deep Black RGB (phẩm nhuộm anion); Nghiên cứu động học, nhiệt học và đẳng nhiệt hấp phụ phẩm nhuộm Astrazon Blak trên vật liệu vinyl-MCM-14.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447