Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MIL-101 và khảo sát khả năng ứng dụng

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-101 (Materials of Institut Lavoisier) và khảo sát khả năng ứng dụng của chúng (Động học hấp phụ phẩm nhuộm RDB bằng MIL-101; Đẳng nhiệt hấp phụ phẩm nhuộm RDB trên MIL 101).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447