Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu MCM-41 được chức năng hóa

Tổng hợp vật liệu Si-MCM-41 và vật liệu NH2-Fe-MCM-41 (co) và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp; Nghiên cứu đặc trưng của vật liệu và khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447