Nghiên cứu tổng hợp graphen oxit dạng khử bằng phương pháp hóa học và ứng dụng

Vật liệu graphen oxit dạng khử bằng phương pháp hóa học; Xác định đồng thời AA, PAR, CAF trong một số mẫu dược phẩm bằng phương pháp phân tích von-ampe hòa tan sử dụng CRGO biến tính điện cực GC.