Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất tan trong nước của curcumin từ thân rễ cây nghệ vàng (Curcuma Longa L.) với Polysaccharide từ nấm Linh chi (Ganoderma Lucidum)

Nghiên cứu, tách chiết và tinh chế polysaccharide từ nấm Linh chi; Tổng hợp CMPS và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp CMPS; Xác định các thông số đặc trưng của CMPS. Tổng hợp polysaccharide - curcumin và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp; Xác định độ tan và các thông số đặc trưng của polysaccharide - curcumin.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447