Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Luận văn trình bày Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng sử
dụng đất ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; Thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất nông nghiệp
ở khu vực hiện cứu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447