Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý nuôi trồng thủy sản tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và thực trạng quản lý nuôi trồng thủy sản tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản tại Quảng Bình.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447