Nghiên cứu thực trạng nuôi tôm trên cát ven biển tỉnh Quảng Bình và các giải pháp phát triển bền vững

Điều tra, đánh giá thực trạng của các hoạt động nuôi tôm trên cát và việc quy hoạch phát triển nuôi tôm trên cát tại 02 huyện Lệ Thủy và Bố Trạch. Nghiên cứu và làm rõ những tác động qua lại giữa quy hoạch nuôi tôm trên cát và tác động môi trường ở khu nghiên cứu. sử dụng Bộ chỉ thị của FAO và chỉ số nuôi trồng thủy sản bền vững của Khoa Môi trường (trường ĐH Khoa học Huế) để đánh giá tính bền vững của các vùng nuôi. Đề xuất một số giải pháp phát triển nuôi tôm trên cát bền vững cho tỉnh Quảng Bình.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447