Nghiên cứu thành phần và tính chất của polysaccharide tách chiết từ nấm Linh chi Ganoderma Lucidum nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ nấm Linh chi đỏ G. lucidum được nuôi trồng tại hợp tác xã Phú LươngI, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu tách chiết, xác định được tính chất và cấu trúc của polysaccharide tinh khiết.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447