Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm có: 1. Tình hình nghiên cứu côn trùng ở nước; 2. Thời gian, địa điểm và phương pháp nghiên cứu; 3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng nghiên cứu; 4. Kết quả nghiên cứu: danh lục thành phần loài côn trùng ở vùng nghiên cứu, cấu trúc hành phần loài côn trùng ở nước vùng nghiên cứu, một số họ côn trùng chiếm ưu thế, tính đa dạng sinh thái và dinh dưỡng, chỉ số đa dạng và chất lượng nước theo các điểm thu mẫu, mối quan hệ thành phần loài côn trùng ở nước vùng ven Bạch Mã với các thủy vực khu hệ khác.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447