Nghiên cứu tách tinh dầu từ lá ổi

Tinh dầu ổi (psidium guyjava) Thừa Thiên Huế được chiết bàng phwuong pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước có hàm lượng 0,62% (ổi Bom), 0,76% (ổi Xá lị). Bằng phương pháp GC-MS đã xác định được thành phần hóa học của tinh dầu ổi Bom gồm 62 cấu tử đa số là các sesquiterpen và dẫn xuất chứa oxy của chúng trong đó thành phần hóa học chính của tinh dầu ổi Bom gồm 11 cấu tử, chiếm 77,95%, ổi Xá lị gồm 54 cấu tử đa số là các sesquiterpen và dẫn xuất chứa oxy của chúng trong đó thành phần hóa học chính của tinh dầu ổi Bom gồm 11 cấu tử, chiếm 70,57%.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447