Nghiên cứu tách chiết và phân lập một cấu tử từ thân rễ cây Riềng ấm (Alpinia Zerumbet) ở Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu rễ cây riềng ấm (Alpinia Zerumbet (Pers.) Burtt et Smith) tại bìa rừng thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; Tách chiết các cao từ mẫu nguyên liệu khô; Định tính alkaoid, flavonoid, steroid trong các cao; Phân lập cấu tử các cao và xác định cấu trúc cấu tử phân lập được; Thử hoạt tính sinh học của các cao.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447