Nghiên cứu sự ràng buộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Nghiên cứu tổng quan về cơ sở dữ liệu hướng đối tượng và những ưu điểm của nó; Chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở hướng đối tượng. Tìm hiểu mô hình dữ liệu TQL. Phân tích các ràng buộc toàn vẹn và chuẩn hóa dữ liệu trong mô hình TQL.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447