Nghiên cứu sinh thái cảnh quan góp phần phát triển cụm du lịch Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu tổng quan đặc trưng tự nhiên, các điều kiện môi trường - sinh thái lãnh thổ, qui luật phân hóa và phát triển của tự nhiên, các mối liên quan và tác động tương hỗ giữa các thành phần, các yếu tố tự nhiên, môi trường và giữa tổng hợp thể tự nhiên (các đơn vị cảnh quan) với nhau sẽ có một tầm quan trọng đặc biệt về mặt khoa học và ứng dụng trong thực tế. Kiến nghị về phương án quy hoạch, tổ chức lãnh thổ, du lịch... phù hợp với tiềm năng sinh thái ở Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447