Nghiên cứu quy trình chế tạo màng tinh bột sắn - Chitosan và khảo sát khả năng kháng vi khuẩn xâm nhập

Nghiên cứu để cung cấp quy trình tổng hợp nanocomposite từ tinh bột sắn - Chitosan và những thông tin về tính cơ lý cũng như khả năng kháng khuẩn của vật liệu tổng hợp được.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447