Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi mô hình EER thành logic mô tả

Giới thiệu mô hình ER và mô hình mở rộng của mô hình này là mô hình EER.
để áp dụng phương pháp chuyển đổi một lược đồ EER thành cơ sở tri thức trong logic mô tả, chúng tôi đã thực hiện việc mô hình hóa cho một mô hình EER thực tế.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447