Nghiên cứu phát triển điện cực biến tính với vật liệu nano CoFe2O4 để xác định một số hợp chất hữu cơ bằng phương pháp von-ampe hòa tan

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả thảo luận.