Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance) - Một loài thảo dược quý

Nhân giống in vitro bảo tồn nguồn gen cây cà gai leo. Hoàn chỉnh quy trình sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cây mô thực vật.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447