Nghiên cứu nhân giống in - vitro một số cây gỗ quý bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447