Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium L.)

Gồm 4 phần: 1. Tổng quan tài liệu: khái niệm và lược sử phát triển, vai trò của auxin và cytokinin trong nuôi cấy mô và tế bào thực vật, một số thành tự trong nhân giống in vitro cây dược liệu, tổng quan về chi Crinum, tình hình nghiên cứu; 2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả nghiên cứu: nuôi cấy ban đầu, ảnh hưởng của BAP, KIN lên khả năng tái sinh chồi từ củ,... ; 4. Kết luận và kiến nghị.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447