Nghiên cứu một số thuật toán ẩn luật kết hợp nhạy cảm trong khai phá dữ liệu

Tổng quan về khai phá luật kết hợp. Một số thuật toán làm ẩn tập mục và luật kết hợp nhạy cảm. Cài đặt mô phỏng thuật toán, kiểm thử, so sánh và đánh giá.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447