Nghiên cứu một số tác dụng của cây Xuân hoa pseuderanthemum palatiferum (ness) radlk trên thực nghiệm

Gồm 3 chương: 1. Tổng quan tài liệu (Sơ lược lịch sử cây thuốc ở Việt Nam; Sơ lược nghiên cứu quá trình cây thuốc ở Thừa Thiên Huế; Cây Xuân hoa; Giới thiệu sơ bộ về flavonoit và vitamin C; Tác dụng gây bệnh của vi khuẩn nghiên cứu). 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 3. Kết quả nghiên cứu và biện luận.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447