Nghiên cứu mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng xây dựng quy trình phân loại văn bản

Nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ tiếng Việt tổng hợp và phân tích tập hợp các kỹ thuật tách từ và khai phá văn bản và ứng dụng để xây dựng một quy trình phân loại văn bản trong cơ quan Huyện ủy Mộ Đức.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447