Nghiên cứu luật kết hợp đa mức

Tổng quan về khai phá luật kết hợp. Một số thuật toán khai phá luật kết hợp đa mức. Trình bày cách tổ chức dữ liệu, cài đặt mô phỏng hai thuật toán kết hợp đa mức, tiến hành kiểm thừ trên một số bộ dữ liệu mẫu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447