Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có liên quan đến các trạng thái rừng. Tìm hiểu sự biến động diện tích rừng giai đoạn 2006 - 2012 và xác định sinh khối của các trạng thái rừng của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tính toán khả năng hấp thụ CO2 của các trạng thái rừng tại khu vực nghiên cứu. Đề xuất tín chỉ carbon và bước đầu xây dựng chính sách chi trả dịch vụ rừng.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447