Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nuôi trồng thủy sản tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An

Trình bày cơ sở khoa học phân vùng sinh thái, các nguyên tắc quản lý khai thác và nuôi trồng thủy sản; Đặc điểm môi trường, thực trạng khai thác và nuôi trồng thủy sản, cơ chế quản lý nuôi trồng thủy sản ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An; Các chính sách có liên quan đến phát triển và quản lý nuôi trồng thủy sản. Đề xuất giải pháp quản lý khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững cho các vùng sinh thái.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447