Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Luận văn trình bày Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng phát sinh chất thải rắn ở thị trấn Quán Hàu; Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn ở thị trấn Quán Hàu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447