Nghiên cứu động học phân hủy của một số hóa chất bảo vệ thực vật thế hệ mới trên hành lá

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu;
Chương 2: Nôi dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3: Kết quả và thảo luận.