Nghiên cứu điều chế Hyđroxit kép dạng lớp trên thể mang Cacbon hoạt tính làm xúc tác cho phản ứng Oxy hóa chất hữu cơ

Nghiên cứu điều chế vật liệu hyđroxit kép dạng lớp trên thể mang cacbon hoạt tính (Mg-Al LDH/Than hoạt tính) làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa MB trong hệ BAP.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447