Nghiên cứu, đánh giá hàm lượng một số kim loại độc trong trầm tích sông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.