Nghiên cứu đánh giá biến động các thông số ảnh hưởng đến chất lượng tôm sú (Penaeus monodon) bảo quản ở 0 OC sau thu hoạch.

Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính giữa các chỉ số TVB-N, TMA-N,
histamine và hypoxanthine. Khảo sát biến đổi cảm quan, hóa học và vi sinh đến chất lượng tôm sú bảo quản ở 0 oC và mối tương quan giữa chúng để xây dựng bảng phân loại chất lượng tôm sú dựa trên hai phương pháp cảm quan và hóa học.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447