Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và vai trò chỉ thị sinh học môi trường của một số bộ cô trùng ở nước (phù du, cánh lông, chuồn chuồn, hai cánh và cánh úp) tại vùng Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều tra thành phần loài và đặc điểm phân bố của 5 bộ côn trùng ở nước: Phù Du, cánh úp, cánh lông, chuồn chuồn và hai cánh ở vùng Bạch Mã, Thừa Thiên Huế; Đánh giá tính đa dạng thành phần loài côn trùng nước tại Bạch Mã; Đánh giá vai trò chỉ thị môi trường của cô trùng nước ở vùng nghiên cứu bằng chỉ số đa dạng FBI.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447