Nghiên cứu công nghệ tạo đám mây riêng và ứng dụng

Chương 1: Lý thuyết về Điện toán Đám mây và Đám mây riêng. Trình bày một số khái niệm cơ bản, kiến trúc, mô hình, dịch vụ của điện toán
đám mây và ảo hóa. Chương 2: Mô hình và các giải pháp triển khai
Đưa ra các kỹ thuật, công nghệ ảo hóa, và áp dụng kỹ thuật ảo hóa, các giải pháp xây dựng quản lý đám mây riêng đã nêu. Chương 3: Ứng dụng Công nghệ ảo hóa xây dựng đám mây riêng cho Văn
phòng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447