Nghiên cứu chiết xuất và phân tích cấu trúc của Fucoidan trong rong mơ (Sargassum) ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu và xây dựng quy trình chung về tách chiết Fucoidan, Laminaran, alginate, mannitol, chất màu và xác định hàm lượng của các loài Rong Mơ thu thập được từ vùng biển Lăng Cô - Thừa Thiên Huế. Xác định một vài tính chất của alginate, mannitol, chất màu. Xác định một số thông số của Fucoidan như hàm lượng carbohydrate, sulfate, protein, hàm lượng kim loại.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447