Nghiên cứu các cấu trúc đại số trong lý thuyết ôtômat

Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về lý thuyết ôtômat thuần túy. Xây dựng và phân rã ôtômat; ôtômat tuyến tính. Nghiên cứu các cấu trúc đại số liên quan đến khái niệm ôtômat và tầm quan trọng khi thực hiện trên khung đại số ôtômat và cơ sở dữ liệu thực