Nghiên cứu áp dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) phục vụ quản lý môi trường sông Kôn, tỉnh Bình Định

Nhằm mục đích đưa ra cách nhìn tổng quát về tình trạng chất lượng nước, từ đó lựa chọn được mô hình WQI phù hợp cho sông Kôn và đóng góp tích cực vào công tác quản lý chất lượng nước và kiểm soát ô nhiễm nước sông ở tỉnh Bình Định.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447