Nghiên cứu mức độ nhiễm khuẩn và ảnh hưởng của điều kiện bảo quản đến số lượng vi sinh vật trong một số thực phẩm ở tỉnh Quảng Ngãi

Đánh giá đặc điểm cảm quan và giá trị pH của thực phẩm và mức độ nhiễm khuẩn của thực phẩm. Nghiên cứu sự biến động số lượng vi sinh vật theo thời gian và nhiệt độ bảo quản; Kiểm tra gen sinh độc tố tiêu chảy của các chủng E.coli được phân lập. Đề ra các giải pháp kiểm soát vệ sinh trong quá trình thu mua, chế biến và bảo quản thực phẩm.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447