Nghiên cứu mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng xây dựng quy trình phân loại văn bản

Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Các kỹ thuật tách từ; Xây dựng qui trình phân loại văn bản tại cơ quan huyện ủy mộ Đức.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447