Nghiên cứu khả năng tạo củ bi in vitro của cây hoa chuông (sinningia speciosa) phục vụ công tác nhân giống

Xác định môi trường thích hợp kích thích tạo củ bi cây hoa chuông trong điều kiện in vitro.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447