Nghiên cứu điều chế Hyđroxit kép dạng lớp trên thể mang cacbon hoạt tính làm xúc tác cho phản ứng oxy hóa chất hữu cơ.

Tổng quan; Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Kết quả và thảo luận.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447