Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và đặc điểm phân bố động vật đáy (zoobenthos) ở vùng hạ lưu sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thống kê thành phần loài và so sánh mối quan hệ gần gũi giữa các loài giữa sông Bồ với các thủy vực khác.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447