Nghiên cứu đa dạng thành phần loài nấm lớn ở Đại Nội thành phố Huế.

Xác định thành phần loại nấm, dạng sống của năm ở Đại Nội.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447