Nghiên cứu công nghệ tạo đám mây riêng và ứng dụng

Cơ sở lý thuyết; Mô hình và các giải pháp triển khai; Ứng dụng công nghệ ảo hóa xây dựng đám mây riêng cho văn phòng công ty cổ phần đường Quảng Ngãi.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447